Projektai

Nectarus komanda vykdo net kelis strategnes partnerystes. Mes įsitraukiame į projektines veiklas, vadovaudamiesi Jaunimo politikos rekomendacijomis ir „Vilnius mokymosi miestas“ strategija.

Šiuo metu vykdomi projektai:

Gameon: Įtraukimas per edukacinių žaidimų dizainą

GameOn projektą įgyvendina 4 projekto partneriai iš Ispanijos, Lietuvos, Serbijos ir Italijos.Projektas apjungia turimą mokymosi miestų patirtį (Cities of Learning), ypač mokymosi pripažinimo srityje, su kiekvieno partnerio patirtimi kuriant žaidimus, kaip įrankį, skatinantį kritinį mąstymą ir jaunų žmonių įtraukimą į vietos bendruomenės gyvenimą.
GameOn skatina ir plėtoja įtraukias žaidimų kūrimo praktikas, kurios gali būti naudojamos jaunimo darbuotojų, mokytojų ir kitų edukatorių. Šiuo projektu siekiama sukurti edukacinius įrankius, kurie padėtų edukatoriams taikyti žaidimo kūrimo praktikas kasdieniame darbe su jaunimu.

GameOn veiklos:

 • Edukacinių žaidimų dizaino metodikų surinkimas (metodikos pristatomos podkastuose, medžiaga apibendriname ir pasitelkiama kuriant metodinius žaidimų dizaino modelius);
 • Mokomųj modulių apie edukacinių žaidimų kūrimą parengimas (parengta mokomoji priemonė – ,,Žaidimų dizaino vadovas’’ ir surengti vietiniai pilotiniai mokymai testuojant mokomuosius modulius)
 • GameOn vietiniai ir tarptautiniai mokymai apie žaidimų kūrimą jaunimo darbuotojams, edukatoriams.
 • Tyrimas siekiant išsiaiškinti edukacinių žaidimų poveikį ir ryšį su jaunų žmonių dalyvavimu, įtrauktimi ir kritiniu mąstymu.
 • Mokomųjų grojaraščių apie žaidimų dizaino metodiką parengimas ir patalpinimas Besimokančių miestų platformoje.
 • Sužaidybinto įrankio (Gamified tool) padedančio stebėti ir įvertinti žaidimo dizaino poveikį socialinėms, asmeninėms ir pilietinėms kompetencijoms sukūrimas.
  Sukurtų metodikų ir priemonių sklaida vietiniame ir tarptautiniame lygmenyje.

Rezultatai:

 • 10 podkastų su edukacinių žaidimų kūrėjais, kuriuose dalinamasi gerosiomis žaidimų kūrimo praktikomis.
 • 7 žaidimų dizaino metodiniai modeliai.
 • 4 mokymų moduliai įgyvendinti 4 partnerėse šalyse.
 • Leidinys ,,Žaidimų dizaino vadovas’’
 • 10 mokomųjų grojaraščių, kaip fasilituoti edukacinių žaidimų kūrimo procesą, siekiant įtraukti ir skatinti jaunų žmonių dalyvavimą ir ugdyti kritinį mąstymą.
 • Sužaidybintas edukacinis įrankis padendantis stebėti ir įvertinti žaidimo dizaino poveikį socialinėms, asmeninėms ir pilietinėms kompetencijoms sukūrimas.
 • Inclusion Paper – studija apie jaunimo įtraukimo praktikas ir strategijas, skirtas skatinti jaunų žmonių dalyvavimą ir ugdyti kritinį mąstymą.

Projekto pradžia: 2021-01-15
Projektas baiga: 2024-01-14
Bendras projekto biudžetas: 143.234,00 Eur.
Projekto 621406-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN

 

Mokymosi miestų tinklas

Mokymosi miestai ir regionai yra neformalus organizacijų tinklas (toliau – Mokymosi miestų tinklas arba CoL tinklas), veikiantis daugiau nei 40 vietų Europoje, Afrikoje ir Karibų jūros regione. Mes kuriame atvirą mokymąsi, prieinamą ir įtraukų visiems besimokantiems, ypač jaunimui mūsų teritorijose. Mes naudojame Cities of Learning internetinę platformą ir skaitmeninius atvirus ženklelius ir kuriame atviras mokymosi ekosistemas ir unikalias pripažinimo sistemas.

Mokymosi miestų tinklo pirmųjų metų veiklų plane daugiausia pastangų skiriame sukurti gerai funksionuojantį tinklą,  konsoliduodmi veiklą šiomis kryptimis:

 1. Toliau įtraukti jaunus žmones, jungti juos ir suteikti jiems galių formuoti vietos, regionų, nacionalinę ir Europos jaunimo politiką, ypač neformalų mokymąsi ir pripažinimą.
 2. Stiprinti savo gebėjimus ir poveikį jaunimui svarbiose politikos srityse, ypač neformaliojo ugdymosi, psichikos sveikatos, jaunimo dalyvavimo, tvarumo ir įtraukties srityse.
 3. Didinti mūsų įsipareigojimą ir bendradarbiavimą tarp mokymosi miestų narių ir su išorės partneriais, tokiais kaip valdžios institucijos vietos, regioniniu ir nacionaliniu lygiu, taip pat Europos tinklai, iniciatyvos ir institucijos.
 4. Skatinti jaunimo suinteresuotųjų šalių dalyvavimą skaitmeninėje transformacijoje ir mokymosi technologijų, ypač mokymosi miestų platformos, skaitmeninių atvirų ženkliukų ir ženkliukų piniginės, pritaikymą.
 5. Remti besimokančių miestų politikos rekomendacijų, gerosios praktikos ir rezultatų sklaidą tarp narių ir už tinklo ribų.

Įgyvendinamos veiklos:

 • Jaunų žmonių įsitraukimas
 • Politikos ir praktikos susiejimas
 • Tinklų kūrimo veikla (vidaus ir išorės)
 • Mokymosi miestų platforma
 • Bendravimas ir sklaida
 • Papildančios veiklos: partnerių susitikimai, mokymosi mobilumai, strateginės partnerystės

Poveikio grupės: jaunimas, dalyviai ir jaunimo bendraamžiai-lyderiai, CoL tinklo nariai, organizacijos, dirbančios su jaunimu, mokymosi teikėjai, kiti sektoriai, pirmiausia mokyklos, aukštasis, profesinis mokymas ir suaugusiųjų švietimas, sprendimų ir politikos formuotojai.

Projekto pradžia: 2023-01-01
Projektas baiga: 2023-12-31
Bendras projekto biudžetas: 100 000 Eur.
Projekto Nr. 101121757

 

Ženkliukų pripažinimo kokybės standartas

Kartu su partneriai, siekiame sukurti kokybės standartą Atvirų ženkliukų naudotojams, siekiantiems geresnės kokybės ir platesnio mokymosi veiklos ir rezultatų pripažinimo. Šiuo projektu siekiame:

 1. Geresnio ženklelių pripažinimas jaunimo politikos ir praktikos srityse vietos ir Europos lygiu.
 2. Plėtoti konkrečiai šaliai pritaikytas ir Europos ženklelių pripažinimo strategijas.
 3. Ugdyti jaunimo darbuotojų gebėjimus didinti skaitmeninių ženklelių pripažinimą vietos lygmeniu.
 4. Sukurti skaitmeninių ženkliukų pripažinimo ir akreditavimo kokybės standartą.

Įgyvendinimos veiklos:

 • Pripažinimo sistemų tyrinėjimas, specifinėms šalims ir Europos lygmenių pritaikytų ženkliukų pripažinimo strategijų kūrimas ir suinteresuotųjų šalių įtraukimas (vietos ir Europos lygmeniu).
 • Tarptautiniai sertifikavimo mokymai apie skaitmeninių ženkliukų pripažinimą, vietiniai sklaidos seminarai, tarptautiniai ekspertų seminarai apie platesnį pripažinimą, internetinė mokymosi veikla ir ištekliai (būdai).
 • Kokybės standartų analizė, kokybės ženklo standarto, skirto ženkliukų pripažinimui, išbandymas ir techninis sprendimas.

Rezultatai:

 • Pripažinimo sistemų ir kokybės standartų tyrimai ir analizė.
 • 6 konkrečioms šalims skirtos ir 1 Europos ženkliukų pripažinimo strategijų kūrimas ir suinteresuotųjų šalių įtraukimas.
 • Standartinė sertifikavimo mokymų programa apie skaitmeninių ženklelių pripažinimą.
 • Sukurta standartinė sklaidos veikla, skaitmeninės mokymosi veiklos ir kokybės standarto pripažinimo ištekliai.
 • Ekspertų rekomendacijos dėl platesnio ženkliukų pripažinimo.
 • Bandomasis kokybės standartas ženklelių naudotojams, įskaitant. dokumentaciją ir techninis sprendimas.

Projekto pradžia: 2023-05-01
Projektas baigta: 2025-04-30
Bendras projekto biudžetas: 250 000 Eur.
Projekto Nr. 2022-2-NL02-KA220-YOU-000101395

 

GameON hakatonas

Šio projekto idėja siekiame kiek kitaip pažvelgti į žaidimų kūrimo procesą ir metodikos taikymą tiesiogiai įtraukiant jaunus žmones bei su jais dirbančius ugdytojus.

Projektu siekiama įtraukti jaunus žmones ir su jaunimu dirbančius asmenis į procesą padėsiantį sukurti edukacinių žaidimų prototipus skirtus pažinti Vilniaus miesto praeitį, dabartį ir ateitį. Projekto rėmuose sukurti žaidimų prototipai apie Vilniaus miestą galėtų būti toliau tobulinami ir taikomi kaip edukacinė priemonė jaunimo organizacijose, jaunimo centruose ir ugdymo įstaigose. Ieškant naujų metodikų įtraukiančių jaunus žmones į ilgalaikį mokymosi procesą siūlome pažvelgti ir išnaudoti edukacinių žaidimų kūrimo procesą, kaip vieną iš galimybių skatinti jaunų žmonių dalyvavimą ir taip prisidėti prie Vilniaus m. 700 metų jubiliejaus.

Projekto pradžia: 2023-07-13
Projektas baigta: 2023-12-31
Bendras projekto biudžetas: 4000 Eur.
Projektas finansuotas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos iš Jaunimo programos lėšomis

 

Įgyvendinti projektai:

 

21-ojo amžiaus gebėjimų ugdymas internetu

Ši projekto idėja įgyvendinama visuomenių skaitmeninimo kontekste. Šį procesą dabar dar labiau paspartina dėl pandeminės krizės įvykę suvaržymai. Darbas su jaunimu aktyviai ieško būdų, kaip organizuoti darbą su jaunimu internete, nenutraukiant jų paslaugų jaunimui.

Europos lygmeniu ES 2019–2027 m. jaunimo strategijoje vienas iš keturių tikslų yra „sudaryti galimybę jaunimui tapti savo gyvenimo architektu, rūpintis savo asmeniniu tobulėjimu ir augimu iki nepriklausomybės, stiprinti atsparumą ir plėtoti gyvenimą. įgūdžius“. Šio projekto partneriai įtrauks įvairias jaunimo grupes, kad planuotų ir bendrai projektuotų gyvenamąsias ir skaitmenines veiklas, kurios bus matomos Mokymosi miestų platformoje. Sukursime mobiliąją programėlę, kuri leis jaunimui atrasti ir sekti individualizuotus mokymosi būdus.

Tikslai:

 1. Sukurti konkrečiam miestui skirtas strategijas, skatinančias jaunimo galimybes ugdyti XXI amžiaus įgūdžius.
 2. Plėtoti partnerių organizacijų gebėjimus panaudoti mokymosi miestų sistemą kuriant naujas skaitmeninio mokymosi galimybes ir atpažįstant XXI amžiaus jaunimo įgūdžius; 3. Sukurti geresnę prieigą prie 21-ojo amžiaus mokymosi galimybių, kuriant mobiliąją programėlę mokymosi miestams
 3. Skatinti naujas XXI amžiaus įgūdžių įgijimo galimybes dalyvaujančiose šalyse ir Europos lygiu.

Projekto pradžia: 2021-05-31
Projektas baigta: 2023-05-30
Bendras projekto biudžetas: 224.429 Eur
Projekto Nr. 2020-3-NL02-KA205-003317

 

Mokymosi miestai. Jaunimas kartu kuria mokymosi, pilietinius ir karjeros kelius

Mokymosi miestų ir regionų tinklas siekia įtraukti, sujungti ir įgalinti jaunus žmones bendrai kurti mokymosi, pilietinio įsitraukimo ir karjeros kelius 8 Europos mokymosi miestuose.

Konkretūs tikslai:

 1. Per jaunimo konsultacijas įtraukti ne mažiau kaip 240 jaunuolių, įskaitant iki 30 % iš jų, turinčių mažiau galimybių, išsakyti savo mokymosi, pilietinius ir karjeros naratyvus.
 2. Ugdyti jaunimo lyderių gebėjimus bendrai kurti ir vesti mokymosi, pilietinių ir karjeros keliams savo miestuose, siūlant bent 72 vietas tarptautiniuose ilgalaikiuose lyderystės kursuose.
 3. Naudodami internetines mokymosi miestų ir virtualių mainų platformas, įtraukti bent 1600 jaunuolių, įskaitant iki 30% jaunuolių, dar nedalyvaujančių kitoje organizuotoje jaunimo veikloje, sudarytų prieigą prie individualizuotų mokymosi, pilietinių ir karjeros veiklų.
 4. Įtraukti ne mažiau kaip 100 jaunuolių į struktūrinio dialogo veiklą, susitikus su bendraamžiais iš kitų šalių kurti ir sprendimus priimantiems asmenims pateikti politikos rekomendacijas, kurios iš naujai įsivaizduoja jaunimo mokymąsi, pilietinį įsitraukimą ir karjerą atviroje ir globalioje Europoje.
 5. Vykdyti tikslinę informacinę kampaniją, kuria siekiama didinti mažiausiai 4000 jaunuolių, vietos organizacijų ir sprendimus priimančių asmenų informuotumą apie mokymosi miestų naudą ir galimybes.
 6. Įtraukti jaunimo lyderius į mokymosi miestų valdymą ir bendrą koordinavimą, pasiūlant bent 40 vietų tarptautiniuose tinklų susitikimuose.

Šios iniciatyos partneriai vykdė šias veiklas:

 • Jaunimo konsultacijos mokymosi, pilietinių ir karjeros naratyvų klausimais
 • Jaunimo lyderystės kursai
 • Jaunimo dalyvavimas skaitmeninėse platformose ir erdvėse
 • Jaunimo politikos rekomendacijos mokymosi, pilietinio ir karjeros ateičiai
 • Komunikacijos kampanija apie mokymosi miestus ir regionus
 • Mokymosi miestų ir regionų tinklų kūrimas

Projekto pradžia: 2020-09-01
Projektas baigtas: 2022-08-31
Bendras projekto biudžetas: 597.801,51 Eur.
Projekto Nr. 614800

 

Edukacinių žaidimų dizaino metodikos taikymas darbe su jaunais žmonėmis

Projekto tikslas – stiprinti jaunimo darbuotojų, neformalaus ugdymo mokymų vadovų bei ugdytojų kompetencijas naudojant žaidimų dizaino metodiką kaip pagrindinę priemonę siekiant stiprinti jaunų žmonių dalyvavimą ir įtraukimą.
Ieškant naujų metodikų įtraukiančių jaunus žmones į ilgalaikį mokymosi procesą siūlome pažvelgti ir išnaudoti edukacinių žaidimų kūrimo procesą, kaip vieną iš galimybių skatinti jaunų žmonių dalyvavimą. Ši metodika nėra itin dažnai naudojama jaunimo darbuotojų, neformalaus ugdymo mokymų vadovų ar mokytojų.

Projekte numatytos veiklos (mokomųjų modulių kūrimas bei taikymas mokymų metu) prisidės prie mokomojo skaitmeninio turinio kūrimo, kuris bus patalpintas Vilnius – besimokantis miestas platformoje grojaraščių pavidalu. Šie grojaraščiai bus pasiekiami visiems platformos naudotojams net ir po projekto pabaigos.

Projekto veiklų tęstinumas taip pat bus užtikrintas ir 2022 m. organizuojant veiklas Vilniaus mieste ir kuriant kitus produktus/įrankius, kuriems jau yra gautas dalinis Europos Komisijos finansavimas.

Projekto pradžia: 2021-10-27
Projekto pabaiga: 2021-12-31
Gautas finansavimas: 3000 Eur.
Projektas finansuotas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos iš Jaunimo programos lėšomis

 

Edukacinių žaidimų dizaino metodikos taikymas darbe su jaunais žmonėmis 2.0

Darbo su jaunimu srityje ieškome vis naujų darbo metodų ir metodikų, kurios sudomintų jaunus žmones, atitiktų šių dienų realybę ir iššūkius. Inovatyvių sprendimų poreikį lemia augantis visuomenės gyvenimo skaitmenizavimas, jaunų žmonių imlumas naudoti skaitmenines technologijas bei šių technologijų plėtra. Tačiau labai svarbu užtikrinti jaunimo aktyvų dalyvavimą ir įsitraukimą į inovatyvias ne tik skaitmenines veiklas.

Ieškant naujų metodikų įtraukiančių jaunus žmones į ilgalaikį mokymosi procesą siūlome pažvelgti ir išnaudoti edukacinių žaidimų kūrimo procesą, kaip vieną iš galimybių skatinti jaunų žmonių dalyvavimą. Ši metodika nėra itin dažnai naudojama jaunimo darbuotojų, neformalaus ugdymo mokymų vadovų ar mokytojų. Praėjusių metų pabaigoje mūsų organizacijos įgyvendinti mokymai Vilniaus m. jaunimo darbuotojams, neformalaus ugdymo mokymų vadovams ir mokytojams, parodė, kad ši tema yra aktuali. Norim su jaunimu kalbėtis tam tikromis temomis žaidybinimo elementas veikia puikiai įvairiuose kontekstuose – jaunimo centruose, mokyklose, vasaros stovyklose ir kt. Manome, kad naujų metodų įtraukimas ir edukacinių žaidimų pritaikymas dirbant su jaunimu yra itin patraukli priemonė.

Projekto pradžia: 2022-04-26
Projekto pabaiga: 2022-12-31
Gautas finansavimas: 2400 Eur.
Projektas finansuotas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos iš Jaunimo programos lėšomis

 

Skaitmeninės kartos jaunimas

Šiuo projektu siekiame prisidėti prie darbo su jaunimu paslaugų kokybės tobulinimo ir pripažinimo Pietų Afrikoje, Nigerijoje, Lietuvoje ir Nyderlanduose, a) ugdydami jaunimo darbuotojų kompetencijas, kad būtų galima teikti neformaliojo skaitmeninio raštingumo ugdymo programas mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms ir b) bendradarbiaujant su privataus ir viešojo sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis, kurti pripažinimo sistemas, pagrįstas skaitmeninių atvirų ženkliukų technologija.

Konkretūs projekto uždaviniai:

 1. Didinti partnerių bendras žinias ir supratimą, kaip partnerių organizacijų regionuose įgyvendinamos skaitmeninio raštingumo ir XXI amžiaus įgūdžių ugdymo neformaliojo švietimo programos.
 2. Pritaikyti, kurti ir išbandyti mažiau galimybių turinčių jaunuolių skaitmeninio raštingumo ir socialinių įgūdžių ugdymo metodikas, remiantis gerąja patirtimi ir specifiniais kontekstais, kuriuose veikia organizacijos partnerės.
 3. Didinti jaunimo darbuotojų kompetencijas vykdyti neformaliojo švietimo programas, skirtas skaitmeninio raštingumo ir socialinių gebėjimų ugdymui, pasitelkiant tiesioginio darbo su jaunimu praktiką.
  4. Sukurti ir įgyvendinti skaitmeniniais atvirais ženkliukais pagrįstas pripažinimo sistemas, kurios leistų jaunimo darbuotojams ir jaunimui iš partnerių organizacijų rinkti ir dalytis savo mokymosi patirties įrodymais bei siekti platesnio pripažinimo.
  5. Užtikrinti platų sukurtų metodikų ir atvirųjų ženkliukų sistemos pasiekiamumą ir panaudojimą, padarant juos prieinamus kaip atvirus edukacinius išteklius ir skelbiant projektų praktiką įvairiais žiniasklaidos kanalais dalyvaujančiose šalyse partnerėse ir už jos ribų.

Projekto pradžia: 2019-12-01
Projektas baigtas: 2022-11-30
Bendras projekto biudžetas: 142.458,61 Eur.
Projekto Nr. 608393